top of page

Wie Zijn Wij

Peter P.
Peter Parthoens
Oprichter

In 2012 ontving Peter de visie van FatheringBelgium gedurende een aantal maanden van het gebed. Sinds 2014 is Peter actief in voltijdse bediening.
Hij heeft een hart voor voorbede en het profetische.

Jarenlang waren Peter en Laura, beiden tweede generatie christenen, actief in verschillende christelijke kerken en diverse christelijke organisaties als vrijwilligers, waar ze ervaring opdeden in leiderschap en discipelschap.

Laura v.N.
Laura van Nieuwenhuizen
Project Manager

Laura heeft +10 jaar ervaring in Human Resources Management. In 2014 startte Laura als vrijwilliger bij vzw Stapsteen. Ze hielp ook bij de start van een christelijke basisschool te Brussel, waarvan zij een actief bestuurslid is.


Laura heeft een hart voor vrouwen. Als een moeder van drie kinderen, is zij gepassioneerd om andere moeders toe te rusten met het opvoeden van hun kinderen in bijbel-gebaseerde en Geest-vervulde kinderen. Ook  houdt ze van het verbinden met en het ondersteunen van vrouwen in hun dagelijkse wandel met de Heer.

An alliance of leaders

with a Kingdom lifestyle

to influence generations

with the aim of

transforming a nation.

Raising Fathers, Loving Sons

een verbond van leiders

met een Koninkrijks levensstijl

tot het beïnvloeden van generaties

met als doel van het

transformeren van een natie.

  • LIEFHEBBEN: elkaar in de diepte kennen - overwinningen en mislukkingen; hartverlangens en roepingen.                            = [FAMILIE]

  • UITLEVEN: het delen van het leven en spirituele ontmoetingen om uit te groeien tot een levensstijl van leiding en heiligheid.
    = Uitdieping van de persoonlijke relatie met Heilige Geest
    .      [GELOOF]

 

  • LEIDEN:  andere volgelingen leiden (discipelen) in voorbeeld binnen onze invloedssfeer (maatschappij / kerk), om met toewijding te dienen tot  hen die

C.1. ons leiden (vaders)

C.2. peer-to-peers (broers)

C.3. wij leiden (zonen).

= [VADERSCHAP]

 

  • OPTILLEN: A) het tot aanzijn roepen van het herstel van de Bruid in Haar volle Identiteit en Macht tot de Belgische natie om Hen te presenteren aan God als Zijn geschenk.                              = [TRANS -]

       B) om discipelen te brengen tot een Koninkrijks Levensstijl van Aanbidding.                                                                                      = [- FORMATIE]

CULTUURSCYCLUS VAN FATHERINGBELGIUM

1. FAMILIE: Liefde (Vader God, jezelf & de ander) staat centraal; waarbij we getransformeerd worden naar Christus’ karakter.

- IDENTITEIT

2. GELOOF: Bijbel-getrouwe gemeenschap, dienen & praktiseren vanuit onze genadegaven & de Geestesgaven; de gedachten, wil en hart

    van God kennen en brengen.

- BEKWAAMHEID

3. VADERSCHAP: Discipelend leiderschap met de focus op Gods Vaderhart (leiders die leiders voorbrengen met Koninkrijksdenken).

    Het uitoefenen van uw doel(stellingen binnen uw gegeven invloedssfeer.

- DOEL

4. TRANS-FORMATIE:  Het herstel van een Koninkrijkscultuur in deze natie, waarvan discipelschap tot z’n volheid komt, dit van binnenuit

    de Belgische Kerk door het ‘oprichten’ van geestelijke vaders zodat de geestelijke erfenis bewaard (Gen.2:15) wordt, uitgebreid (Fill.1:6)

    en doorgegeven (Hebr.12:1) wordt aan alle toekomstige generaties.

    De totale geestelijke transformatie (‘7 invloedsbergen’) van België als het ultieme doel.                                                               - HEERLIJKHEID

De Vier Kernwaarden van FatheringBelgium

Discipelschap is hetgeen je doet,

geestelijk vaderschap is wie je bent.

bottom of page